Handels- og rejsebetingelser

Handelsbetingelser er gældende for kunden og Worres Outdoor ApS.


Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

1. Aftalen

En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og Worres Outdoor er indgået og bindende for begge parter, når Worres Outdoor har registreret og modtaget betalingen online.

Den person som bestiller rejsen, og derved indgår aftalen med Worres Outdoor, anses for at være hovedbestilleren. Alle ændringer samt evt. afbestilling, senest 14 dage før ankomst, skal ske af hovedbestilleren. Medrejsende, som ønsker at foretage en ændring i forhold til rejsen, skal derfor gøre dette via bestilleren. Bestilleren har ansvaret for at kunne kontaktes med vigtige informationer via de kontaktoplysninger, som er oplyst til Worres Outdoor ved booking af rejsen.

1.2. Aldersgrænse

Worres Outdoors formidling af pakkerejser henvender sig alene til forbrugere, der er fyldt 18 år. Ved køb af oplevelser bekræfter kunden, at vedkommende er 18 år eller derover.

1.3. Rejsedokumenter

Worres Outdoor fremsender, efter aftalens indgåelse, rejsedokumenterne til kunden. Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og Worres Outdoor foregår via den e-mail-adresse, som kunden har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter (ordrebekræftelse) og straks reagere overfor Worres Outdoor, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

1.4. Kontaktoplysninger

Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at Worres Outdoor kan kontakte kunden både før og under rejsen. Hvis kunden ikke modtager rejsedokumenterne inden for 48 timer, skal kunden straks kontakte Worres Outdoors kundeservice.

2. Pris og betaling

Prisen for den pågældende ferie fremgår på worresoutdoor.dk. Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at skatter, afgifter, gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg er inkluderet i prisen. Hvis intet andet er anført, så er feriens pris pr. person.
Alle priser er inkl. moms.

2.1. Gebyrer

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af kundens ordrebekræftelse. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos kunden, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet. Udgifter til forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler kunden selv.

2.2. Betalingstyper

Kunden kan betale via Dankort, Visakort, MasterCard, VISA og Maestro.

2.3. Betaling

Betalingen trækkes straks efter køb.

2.4. Levering

Du modtager en ordrebekræftelse via mail, efter gennemført betaling.

2.5. Formidler og kontaktperson

Worres Outdoor er den ansvarlige arrangør og er kundens direkte aftalepart og anses derfor som sælger i henhold til gældende lovgivning. Alle reklamationer vedrørende arrangementet skal rettes direkte til Worres Outdoor.
Worres Outdoor CVR: 42320021

2.6. Fortrydelsesret

I henhold til “Lov om visse forbrugsaftaler § 18 stk. 2 nr. 12” er køb af pakkerejser på worresoutdoor.dk ikke omfattet af fortrydelsesretten.

3. Produktbeskrivelse

Events: Vi udbyder events i naturen af forskelligt art.

Kurser: Kurser af forskellig slags hvor du tilegner dig færdigheder og viden indenfor det enkelte emne. Det er muligt at opnå certifikater i udvalgte kurser. 

Vandreferie: Vandreferien er en pakke af forskellig varighed, der inkluderer planlagte vandreruter, overnatning, morgenmad, telefonsupport m.m. Tilkøb er muligt.  

4. Gavekort

Gavekort kan købes online via gavekortshoppen.
Købet kan fortrydes indtil 14 efter købet ved henvendelse til Worres Outdoor, medmindre gavekortet er taget i brug.
Gavekortet er gyldigt i 36 måneder fra købsdatoen, såfremt andet ikke fremgår på selve gavekortet.

Er gavekort købt online, kan dette printes lige efter gennemført betaling og fremsendes ligeledes på e-mail. Der modtages også en bekræftelse på købet på mail.

5. Bagage

Al bagage bedes pakket forsvarligt i kufferter, tasker og rygsække. Al bagage bedes påført udleverede label med navn på hovedbestilleren (kontaktperson) samt pågældende dato. Bagage som sammenklappelige barnevogne, klapvogne o.l. kan kun medbringes efter aftale med Worres Outdoor og oftest mod et gebyr.

Ved afrejse er kunden selv ansvarlig for at al bagagen kommer med eller bliver indskrevet, ligesom kunden selv skal tilse, at bagagen kommer af bussen på bestemmelsesstedet. Worres Outdoor har ikke ansvaret for tyveri o.l. af bagagen, når den ikke er i Worres Outdoors varetægt eller er under direkte opsyn. Elektronik som kameraer, samt andre kostbare genstande som smykker, instrumenter, værdipapirer o.l. må ikke lægges i den indskrevne bagage, men skal medbringes som håndbagage.

5.1. Glemte sager

Eftersøgning af bortkommen bagage sker mod et gebyr på DKK 50. Til forsendelse af glemte sager opkræves et gebyr til dækning af disse udgifter på DKK 75 + porto.

6. Aflysning

Såfremt en oplevelse, som kunden har købt, måtte blive aflyst, da vil kunden fra Worres Outdoor få refunderet hele købsbeløbet.

Da oplevelserne er i naturen og derved meget vejr-påvirkelige, kan en oplevelse blive aflyst op til 7 dage før oplevelsens start.

6.1. Aflysning (2)

En oplevelse anses kun for aflyst, såfremt oplevelsen ikke gennemføres af arrangøren. Ændringer i repertoire, dato, gennemførelse af oplevelsen og lignende er derfor ikke en aflysning. Såfremt der gælder et minimum deltagerantal for, at oplevelsen gennemføres, vil dette fremgå. Opnås der ikke det for oplevelsens gennemførelse påkrævede antal deltagere, er arrangøren berettiget til ansvarsfrit at meddele kunden, at oplevelsen som konsekvens af den lave tilslutning ikke vil blive gennemført.

6.2. Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.3. Afbestilling af pakkerejsen

Kunden kan afbestille pakkerejsen senest 14 dage inden pakkerejsens begyndelse og dermed få refunderet det fulde beløb betalt for rejsen. Ved afbestilling efter forfaldsdatoen (på 14 dage) refunderes det indbetalte beløb ikke. Dette gør sig ligeledes gældende ved for sent fremmøde eller ved udeblivelse fra afrejsestedet.

6.4. Afbestilling af virksomheden

Ved afbestilling af virksomhedsevent koster det bookinggebyret som udgør 50% af den fulde eventpris. Bookinggebyret dækker Worres Outdoors arbejdstid og udgifter i forbindelse med planlægningen af eventet.

6.5. Rejsearrangørens opsigelse
Opsigelse på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Worres Outdoor kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis Worres Outdoor er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og Worres Outdoor underretter kunden om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. Kunden får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

7. Ændringer af den indgående aftale

7.1. Kundens ændringer af pakkerejsen

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Worres Outdoor hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Worres Outdoor at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører.

Worres Outdoor er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis kunden fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

7.2. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse

7.2.1. Uvæsentlige ændringer

Worres Outdoor er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden kundens samtykke. Kunden er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Worres Outdoor inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser kunden om de pågældende ændringer.

7.2.2. Andre ændringer

Hvis Worres Outdoor inden pakkerejsens påbegyndelse enten; foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen, eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet og som Worres Outdoor har accepteret at levere, eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%, har kunden følgende rettigheder, kunden kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen, eller hvis Worres Outdoor tilbyder det, kan kunden deltage i en erstatningsrejse. Worres Outdoor er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til kunden og oplyse om de væsentlige ændringer.

7.2.3. Den rejsendes deltagelse i cykel-, vandre- og lign. arrangementer

Kundens deltagelse i arrangementer, som er fysisk krævende og underlagt vejrligets omskiftelighed, sker under eget ansvar. Vejrligs- og andre uforudsete hændelser, der medfører nødvendige ændringer i den tilbudte ydelse på grund af, at de tilbudte ydelser ikke kan benyttes efter sin hensigt, kan ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

8. Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse – undervejs eller på rejsemålet – skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til Worres Outdoor. Tilbyder Worres Outdoor at afhjælpe manglen, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

9. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Worres Outdoor – skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for Worres Outdoor. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod Worres Outdoor gældende.

Kunden kan klage til Worres Outdoor på info@worresoutdoor.dk med angivelse af ordre ID. Worres Outdoor kan ikke gøres ansvarlig for et beløb, der er større end oplevelsesbevisets værdi.

9.1. Ansvarlighed

Worres Outdoor er som formidler alene ansvarlig for kundens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Worres Outdoor ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte bookinggebyr.